Phân bón NPK Gia Huy 15 -10 -6 + TE

THÀNH PHẦN

– Đạm (Nts): 15%, Lân (P2O5hh): 10%, Kali (K2Ohh): 6%

– Vi lượng tổng số: (TE: Zn, Cu, B, Mn) : 750ppm, Phụ gia đặc biệt: 0,3%